Sanbika Dai 24 Ban Chichi no Kami Yo Lyrics

賛美歌 第24番 父のかみよ (Sanbika Dai 24 Ban Chichi No Kami Yo)

lyrics: / music:


Romaji
Kanji
English

Aki Aya Haruna Mai Miori All/Mixed Voices

Romanized by Odoriko (from original SweetSdesu forums)

chichi no kamiyo, yoru wa sarite,
arata naru asa tonarinu

(Ak + Ha) warera wa ima mimae ni idete
mina wo agamu

(Ha + Mi) banyuu no shu yo, mi kao aogu
(Ak + Ma) shimobera wo tsuyoku nashite,
(Ak + Ha) amatsuku ni no tsukinu megumi wo
esasetamae

(Ak + Ma) mitsu ni mashite hitori no kami
(Ha + Mi) misukui wa touto kika na
(Ak + Mi) mina no hikari teri kagayakite,
yo ni amaneshi

AMEN

← Return to discography.